KR KR

제품 소개

국내전용제품

밀레시스텍 디지털도어락 국내 대표 모델

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1

밀레 푸시풀 도어락

M-7000S

인증방식 3WAY

#푸시풀

색상

다크그레이

밀레 푸시풀 도어락


 

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
구 분 내 용
사 용 전 원 DC 6 V (AA Size LR6 알카라인 4ea)
제 품 크 기
(W x H x D )
외측 88(W) x 396(H) x 40(D) mm
내측 83.7(W) x 373(H) x 38.7(D) mm
모티스 105.4(W) x 110(H) x 25(D) mm
제 품 재 질 알루미늄 및 아연 합금 다이캐스팅
제 품 색 상 다크그레이